Kallelse till årsmöte 4/4

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Onsdag 4 april, kl 19.00
Stora hallen Friskis&Svettis

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

0Mötets öppnande
1. Fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som liksom ordförande skall justera
protokollet.
4. Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna.
5. Fastställande av dagordning och procedurregler.
6. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll.
7. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat-
och balansräkning för de senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter.
11. Fastställande av medlemsavgift 2019.
12. Behandling av och beslut om propositioner.
Proposition 1: Stadgeändring enligt stämmobeslut vid Riks Årsstämma 2017.
13. Behandling av och beslut om motioner.
Motion 1: Förslag om stadgeändring.
14. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.
15. Beslut om arvode för revisorer och eventuellt arvode för styrelse.
16. Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av ett år.
17. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt suppleanter för en tid
av ett år, med för suppleanterna fastställd turordning.
18. Val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år.
19. Fastställande av valberedningens arbetsordning.
20. Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till
sammankallande.
21. Övriga frågor.
22. Avslutande av årsmötet.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Styrelsen

 

.

 • Öppettider från 8/1 2018

 • MånTisOnsTorsFreLörSön
  Öppnar06.0007.0006.0007.0006.0009.0009.00
  Sista inpassering21.3021.3021.3021.3019.3017.3019.30
  Stänger22.0022.0022.0022.0020.0018.0020.00
 • Barnpassning lördagar 09.30 -12.45

 • Följ oss på instagram FS_AKERSBERGA

  facebook twitter